otkup merkantilne pšenice roda 2011. godine po ceni od 20 rsd/kg

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

Republika Srbija

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Broj 338-190/2011-01 08.07.2011. godine B e o g r a d

GRAD BEOGRAD SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

-SEKRETARU-

PREDMET: kupovina merkantilne pšenice roda 2011. godine

Poštovani,

Na osnovu Zaključka Vlade od 07.07.2011. godine, obaveštavamo Vas da Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 100.000 tona merkantilne pšenice rod 2011. godine, domaćeg porekla.

 

 

U cilju realizacije navedenog zaključka, molimo Vas da obavestite predsednike opština u Vašem okrugu, kao i da putem lokalnih sredstava informisanja obavestite zainteresovana aktivna komercijalna poljoprivredna porodična gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upiSa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, način čuvanja podataka, kao i o uslovima : za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11) i zemljoradničke zadruge koje su upisaie u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu, o kupovini merkantilne pešnice, a posredovanjem od strane „Produktna berza“ a.d., Novi Sad. Zemljoradničke zadruge pored toga moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom Pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. :

Direkcija kupuje:

1. merkantilnu pšenicu rod 2011. godine, domaćeg porekla,

2. cena 20,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije,.

3. merkantilna pšenica treba da je u rasutom stanju i mora u svemu da odgovara propisanom^ kvalitetu, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Službeni list SRJ“, br. 52/95 ) i Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju („Sl. list SFRJ“, br. 10/92), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese 2 %,

4. rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije:

– potvrda o uskladištenju, izdata od strane ovlašćenog skladištara

Direkcije,

– magacinski ulaz, otpremnica I sl.

– sertifikat. o kvalitetu izdat. od strane preduzeća ovlašćenog za kontrolu i zapisnik.o izvršenoj.kontroli, potpisan i overen od strane preduzeća koje je vršilo kontrolu, kao i od ovlašćenog skladištara Direkcije.

Sertifikat o kvalitetu obezbeđuje prodavac merkantilne pšenice.

5. Minimalna. količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna 80 tona.

Maksimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 150 tona.  Zainteresovano registrovano  komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvr0 ili zemljoradnička zadruga  prijavljuje se Produktnoj berzi, Novi’ Sad, svakog radnog dana od 8,00 do 14,30 časova (brojevi telefona: 021/527-329, 443-493, 633-8060, 445-416, 443-409, 445-407, 526-875, 445-423, 523-132, 633-8124, 443-473, 633-4251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 633-9061, 445-413, 522-272; brojevi telefaksa: 021/677-2966, 6772966, 444-625, 444-742, 445-391, 442-054,445-923, 443-457), radi informisanja i evidentiranja.

Ugovor o kupoprodaji merkantilne pšenice komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo i zemljoradnička zadruga zaključuju sa Direkcijom.

Prilikom uskladištenja merkantilne pšenice u silos ovlašćenog skladištara Direkcije, a radi prodaje iste Direkciji, aktivno registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju lične karte,

2. fotokopiju rešenja o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava,

3. potvrdu o obnovljenoj registracije poljoprivrednog porodičnog gazdinstva za tekuću godinu,

4. fotokoiiju legitimacije registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva^

.5. fotokopiju čekovne kartice tekućeg računa registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva, otvorenog kod banke.

Zemljoradnička zadruga je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

2. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od trideset dana.

Istovremeno Vas obaveštavamo da se merkantilna pšenica, sa teritorije Vašeg okruga, može uskladištiti u silose ovlašćenog skladištara Direkcije:

1. „Makovica“, Mladenovac, u količini do 2.000 tona

2. „NIPS grupa“, Beograd, silos u Grockoj, u količini do 200 tona

3. „Dragan Marković“ u restruktuiranju, Obranovac, u količini do 800

tona

4. PKB Korporacija, Padinska Skela, u količini do 1.000 tona.

Raspodela količina merkantilne pšenice koju Direkcija kupuje, izvršena je po okruzima, odnosno po ovlašćenim skladištarima, a na osnovu podataka dobijenih od Republičkog zavoda za statistiku o zasejanim površinama (u hektarima) i očekivanim prinosima merkantilne pšenice po hektaru, za Republiku Srbiju.

Za sve informacije možete se obratiti Republičkoj direkciji za robne rezerve, na brojeve telefona: 011/3238-997 (načelnik Miomir Paunović), 3239-059, Beograd i 021/421-914 (načelnik Mihajlo Uvaček), 526-890

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR