Ne plaćajte račune starije od godinu dana.

0
NextWEB hosting

490x370_cesmaU protekla tri dana smo dobili veliki broj žalbi građana da im je uručena opomena pred isključenje sa rokom isplate od 3 dana, a tiče se računa za vodu. Stara praksa novog-starog direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” Grocka, Slavka Stevanovića (DSS) se nastavlja, radio je to i ranije dok je bio direktor tog preduzeća, čak je slao i bager sa ekipom iz preduzeća za “prinudnu naplatu”, i pojedinim domaćinstvima uskratio pravo na korišćenje vode i mnoge je uplašio. S’obzirom na to da je veliki broj građana zabrinut zbog svojih dugovanja, istraživali smo malo zakone i došli do sledećih zaključaka:

1. Ne morate platiti račune za vodu starije od godinu dana

2. Ne sme Vam uskratiti pravo na vodu.

Član 4 zakona o komunalnim delatnostima kaže sledeće:

Komunalne delatnosti, u smislu ovog zakona, su delatnosti proizvodnje i isporuke komunalnih
proizvoda i pružanje komunalnih usluga, koji su nezamenjiv uslov života i rada gradana i drugih subjekata na
određenom području, i to:
1) precišćavanje i distribucija vode;
2) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;
3) proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom;
4) prevoz putnika u gradskom saobraćaju;
5) održavanje čistoće u gradovima i naseljima u opštini;
6) uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina;
7) održavanje ulica, puteva i drugih javnih površina u gradovima i drugim naseljima i javna rasveta;
8) održavanje deponija;
9) uređenje i održavanje groblja i sahranjivanje.
Skupština opštine može, kao komunalne delatnosti, odrediti i druge delatnosti od lokalnog interesa i
propisati uslove i način njihovog obavljanja (dimničarske usluge, održavanje javnih WC-a, održavanje javnih
kupatila, kafilerija, javnih prostora za parkiranje, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje
javnih bunara i česmi, kao i druge delatnosti od lokalnog interesa).

Dakle, voda, kao i hrana, vazduh,  je nešto osnovno što je potrebno svakom živom biću. Voda služi sa pripremanje hrane, higijenu, i za piće, kao što zakon kaže da je nezamenjiv uslov života, pravo na to vam ne može niko uskratiti.

Takođe, zakon o obligacionim odnosima kaže:

Jednogodišnji rok zastarelosti
Clan 378
(1) Zastarevaju za jednu godinu:
1) potraživanje naknade za isporucenu elektricnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimnicarske usluge i za održavanje cistoce, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domacinstva;
2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;
3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplacuju u tromesecnim ili kracim rokovima;
4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, racunajuci od isteka vremena za koje je publikacija narucena.

Dakle, kada odete da platite račun za vodu, ukoliko dugujete više od godinu dana, platite prvi račun za godinu dana u nazad, naznačite da vam napišu za koji mesec ste uplatili i pozovite se na zakon o obligacionim odnosima, i recite im da Vas tuže za sve što dugujete a starije je od godinu dana – NA TO ZAKONOM NEMAJU PRAVA, to je propust njihovih službenika koji su dužni da “prate rokove” i samim tim niste odgovorni za njihove propuste.

Clan 18
(1) Strana u obligacionom odnosu dužna je da u izvršavanju svoje obaveze postupa sa pažnjom koja se u pravnom prometu zahteva u odgovarajucoj vrsti obligacionih odnosa (pažnja dobrog privrednika, odnosno pažnja dobrog domacina).
(2) Strana u obligacionom odnosu dužna je da u izvršavanju obaveze iz svoje profesionalne delatnosti postupa s povecanom pažnjom, prema pravilima struke i obicajima (pažnja dobrog strucnjaka).
(3) Strana u obligacionom odnosu dužna je da se u ostvarivanju svog prava uzdrži od postupka kojim bi se otežalo izvršenje obaveze druge strane.

Eto, kao što vidite, zakon jei u ovom slučaju na Vašoj strani, a oni su dužni da Vam daju priznanicu za mesec za koji želite da uplatite, ako traže da platite nešto starije od godinu dana, onda se ne pridržavaju tačke 3 člana 18 zakona o obligacionim odnosima, jer je to postupak koji Vama otežava da platite račun koji želite. Naravno, mogu da Vas tuže, i ukoliko dobiju spor, mogu SUDSKIM PUTEM da izvrše prinudnu naplatu plenidbom imovine ali ne i da Vam uskrate pravo na vodu. Naravno, mogu samo da Vas tuže za račune koji nisu stariji od godinu dana.

izdvajamo i sledeća dva člana zakona o obligacionim odnosima a pomenuli smo u tekstu iznad.

Clan 388
Zastarevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom povericevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja.
Clan 391
Za prekid zastarevanja nije dovoljno da poverilac pozove dužnika pismeno ili usmeno da obavezu ispuni.

Takođe, za rad preduzeća odgovoran je  direktor tog preduzeća, a opomene koje smo imali prilke da vidimo sadrže i pečat preduzeća i, kao što smo pomenuli na početku,  rok od 3 dana za izmirenje računa.

 

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

16 − 13 =