Leštane će dobiti novu kombinovanu dečju ustanovu – U planu objekti i u Boleču, Kaluđerici, Vinči i Ritopeku

1
3587
NextWEB hosting
U naselju Leštane u planu je izgradnja kombinovane dečje ustanove, a prvi korak je već načinjen – utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti.

NextWEB hosting

Kako je navedeno u Planu generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd – celine XX, opštine Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac – naselja Кaluđerica, Leštane, Boleč, Vinča i Ritopek, Predškolska ustanova Zvezdica u Leštanima nije vlasnik objekta, niti zemljišta na kojem se nalazi vrtić. Ovaj objekat je uzet u zakup na 10 godina za potrebe obavljanja predškolske delatnosti i na osnovu toga je potrebno odrediti novu lokaciju za vrtić.

Ilustracija

Ilustracija (Foto: Beloborod/shutterstock.com)
Predložena lokacija novog vrtića u naselju Leštane je u neposrednoj blizini postojeće škole ukupne površine 43.91 m2. Za ovu predškolsku ustanovu definisano je direktno sprovođenje uz obaveznu verifikaciju idejnog rešenja na Кomisiji za planove Skupštine Grada Beograda, navedeno je u dokumentaciji.

Izgradnja vrtića u naselju Leštane prva je faza sprovođenja plana izgradnje novih objekata.

Naime, postojeću mrežu predškolskih ustanova na području plana, osim Zvezdice, čine vrtić Lane u Кaluđerici i Lane u Vinči, koji pripadaju predškolskoj ustanovi Lane iz Grocke, kao i vrtić Veseljko u Кaluđerici.

U Planu je istaknuto i da je mreža objekata predškolskih ustanova nezadovoljavajuća. Кapaciteti su daleko ispod iskazanih potreba, broj upisane dece preko normativa.

Navedeno je i da će sve predškolske ustanove koje obavljaju delatnost u školskim objektima funkcionisati do izgradnje planiranih predškolskih ustanova koje će preuzeti njihovu ulogu unutar gravitacionog područja (Ritopek i Boleč – u blizini postojeće osnovne škole).

Plan mreže predškolskih ustanova utvrđen je u skladu sa projekcijom starosne strukture stanovništva za period do 2025. godine, za predviđeni broj dece 4.186 starosti od 0 do 6 godina, a prema planiranom obuhvatu od 70% dece tog uzrasta, što rezultira brojem od 2.930 dece – potencijalnih korisnika predškolskih ustanova.

U skladu sa potencijalima stambenih zona u obuhvatu plana, postojeća mreža predškolskih objekata planirana je da se upotpuni izgradnjom novih objekata predškolskih ustanova u naseljima Leštane i Boleč, a zatim i u Кaluđerici, Vinči i Ritopeku.

PU u Vinči se može proširiti u okviru postojećeg kompleksa do kapaciteta maksimum 270 dece. U Кaluđerici se planira izgradnja nove PU neposredno uz novu OŠ Miloje Vasić.

Imajući to u vidu na području plana je potrebno rezervisati prostor za javnu namenu predškolskog obrazovanja na površini u rasponu od 4,4 do 7,3 ha u zavisnosti od prostornih mogućnosti i prostorne distribucije stanovništva.

S obzirom na sadašnji kapacitet vrtića u naselju Vinča i sve većim brojem dece koja su na listi čekanja javila se
potreba za proširenjem kapaciteta ove predškolske ustanove dogradnjom postojećeg objekta.

Prioritet pri planiranju mreže objekata PU-a se daje izgradnji kombinovanih dečijih ustanova (jasle i vrtić) maksimalnog kapaciteta, čime se postiže da objekti za sve uzraste dece budu bliži stambenim zonama, i uz to zaposeda se manji broj potencijalnih lokacija (to posebno nalažu ekonomski i organizacioni zahtevi).

U objektima dečijih ustanova dozvoljene su isključivo namene u vezi sa dečijim ustanovama propisanim zakonom i drugim propisima.

Pri formiranju novih kompleksa težiti približno kvadratnom ili pravougaonom obliku građevinske parcele do odnosa strana 1:2, pri čemu je duža strana upravna na pravac povoljne južne orijentacije. Građevinska parcela mora
imati direktan prilaz sa javne površine, ali po mogućstvu da pristup ne bude iz pravca opterećenih saobraćajnica.

Maksimalna dozvoljena spratnost objekata PU je P+1.

Veličina, odnosno kapacitet objekata predškolskih ustanova je ograničen na 270 korisnika. U cilju bolje opsluženosti naselja, a do izgradnje namenskih objekata, predlažu se depandansi DU (grupe do 80 dece) sa obezbeđenom slobodnom površinom od 8 m2 po detetu u bliskom okruženju, u okviru stambenih blokova i drugih odgovarajućih zelenih površina blokova.

Pri planiranju i realizaciji novih kompleksa potrebno je maksimalno koristiti nova tehnička i tehnološka rešenja u cilju energetski efikasnije gradnje. Pri projektovanju potrebno je obratiti pažnju da je za grupne sobe najpovoljnija južna orijentacija.

Veličina i namena otvorenog prostora predškolskih ustanova uslovljena je brojem dece i njihovim uzrastom. Potrebno je obezbezbediti najmanje 10 m2 otvorenog prostora po jednom detetu.

U okviru toga planirano je minimum 40% ozelenjenih površina u direktnom kontaktu sa tlom (dekorativno uređene zelene površine, travnati tereni – igrališta) i minimum 40% zastrtih površina (staze, platoi, dečja igrališta, peskovnici i sl.).

Potrebno je formirati zaštitni zeleni pojas obodom parcele. Duž granica parcele formirati fiksnu ogradu u kombinaciji sa živom ogradom ili puzavicama

Кompleks predškolske ustanove je potrebno ograditi. Ograđivanje je moguće uraditi transparentnom ogradom sa
kapijom (kontrolisani ulaz).

Parking je potrebno rešavati van ograde kompleksa PU, u regulaciji saobraćajnice ili ako to nije moguće u bliskom susedstvu.

A. K.

Izvor: eKapija

Komentari

komentari

1 KOMENTAR

  1. Posto sve izgleda stvarno savrseno, predlazem da se u prostorije decije ustanove postave ruski preciscivaci vazduha, ubija bakterije i viruse, nije skupa investicija, sve za nasu decu…

POSTAVI ODGOVOR