Konkurs za posao u opštini Grocka

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

grocka-grbKao što smo najavili ranije u tekstovima “Konkurs za nova radna mesta u Opštini Grocka” i “Upravna inspekcija uvodi red u opštini Grocka” objavljen je konkurs za nova radna mesta. 

Svi koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti na konkurs. 

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE GROCKA (Beograd)
Važi od: 22. avgust 2012.

 

11306 Grocka
Bulevar oslobođenja 39
tel. 011/8501-312

 

Poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa

USLOVI:
završena srednja stručna sprema u bilo kom zanimanju i 1 godina radnog staža.

Pripravnik

USLOV:
završena srednja stručna sprema društvenog smera.

OSTALO:
Pored navedenih uslova, kandidat treba da ispunjava i uslove iz čl. 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima (”Sl. glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 i 83/2005).

Uz prijavu sa biografijom podnose se i sledeća dokumenta:
diploma o završenoj srednjoj školi, fotokopija radne knjižice, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci), lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (izdato nakon objavljivanja oglasa), uverenje policijske uprave da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (izdato nakon objavljivanja oglasa).

Rok za dostavljanje prijava je osam dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti načelniku Uprave gradske Opštine Grocka (u originalu ili overene fotokopije), a preko Službe za kadrovske i opšte poslove, Grocka, Bulevar oslobođenja 39. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen u časopisu Poslovi od 22.08.2012.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

Uključena je moderacija komentara. Vašem komentaru može biti potrebno određeno vreme da se pojavi.